Brošura – Terenski rad u zajednici

Brošura je izrađena sa idejom da infromiše širu zajednicu šta podrazumeva terenski rad u zajednici, koja je uloga terenskog saradnika, kao i koje to usluge može da pruža terenski saradnik tokom rada na terenu. Brošura je namenjena za deljenje osetljivim grupama ljudima sa teritorije opštine Zaječar, do kojih su dolazili terenski saradnici prilikom pružanja usluga na lokalu.

Izradu brošure “Terenski rad u zajednici” finansira Evropska unija preko programa EU PRO Plus. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost TOC-a i ne održava nužno stavove Evropske unije. Projekat “Terenski rad u zajednici” TOC realizuje u partnerstvu sa Gradskom upravom Zaječar.

Osećaj se dobro dok volontiraš – Priručnik za superviziju i mentorstvo volontera

Priručnik za superviziju i mentorstvo volontera namenjen je koordinatorima volonterskih centara i volonterskih klubova. U njemju možete pronaći sve sve potrebne informacije o tome šta je supervizija, a šta mentorstvo, koji su koraci ka uspešnoj superviziji, koje su funkcije i ciljevi supervizije, a koje mentorstva, kao i osnovne prinicpe supervizije volontera.

Ovaj priručnik izrađen je u oviru projekta OSećaj se dobro dok volontiraš podržanog od strane Misije OEBS u Srbiji.

Osećaj se dobro dok volontiraš – Alati i mdeli vođenja dokumentacije

Priručnik “Alati i modeli vođenja dokumentacije za uspešan, siguran i bezbedan rad volonterskih centara” namenjen omladinskim radnicima koji rade sa volonterima, a pre svega tokom vanrednih situacija. On će pomoći u radu volonterskih centara, organizatora volontiranja i zainteresovanih organizacija u cilju boljeg organizovanja i sprovođenja volonterskih programa s fokusom na bezbednost i sigurnost volontera.

Ovaj priručnik izrađen je u okviru projekta Osećaj se dobro dok volontiraš podržanog od strane Misije OEBS u Srbiji.

Mladi za Agendu 2030 – Priručnik za uključivanje ciljeva održivog razvoja u lokalne omladinske politike

Agenda 2030 do sada nije bila posebno prepoznata u omladinskim politikama u lokalnim zajednicama u Srbiji. Iako mladi u Srbiji veoma jasno definišu i uočavaju osnovne probleme sa kojima se suočavaju: nezaposlenost, nepovoljan položaj na tržištu rada, nejednaku dostupnost usluga na celoj teritoriji Srbije, višedecenijske migracije mladih u privredne i ekonomske centre i odliv visoko kvalifikovanih mladih ljudi u inostranstvo, kao i nepovoljan položaj marginalizovanih grupa mladih (Roma i Romkinja, devojčica i mladih žena, migranata), mladi ne povezuju rešavanje ovih sistemskih problema sa ostvarivanjem ciljeva iz Agende 2030.

Priručnik je namenjen akterima omladinske politike (udruženjima mladih i za mlade, Kancelarijama za mlade i Institucijama koje se bave mladima), kako bi pravilno razumeli kako da ciljeve održivog razvoja postave u središte omladinskih politika u svojoj lokalnoj zajednici. Dalja dosledna afirmacija položaja i uloge mladih u društvu se može mnogo efikasnije realizovati povezivanjem sa ostvarivanjem ključnih potciljeva održivog razvoja, čak i ako se to na prvi pogled ne uočava. To akterima lokalne omladinske politike daje ulogu važnih igrača u procesu ostvarivanja ciljeva održivog razvoja. Ovo ne zahteva preveliki dodatni amgažman, osim usklađivanja politika i procedura koje već postoje, kao i odgovarajuće praćenje i izveštavanje o postignutim rezultatima.

SDGs4All – Istraživanje „Mladi i Ciljevi održivog razvoja“

Timočki omladinski centar TOC u saradnji sa Centrom za visoke ekonomske studije CEVES i u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, realizovano je istraživanje o prepoznavanju i značaju ciljeva održivog razvoja kod mladih u Republici Srbiji. Istraživanje je kompletirano u oktobru 2021. godine i rađeno je kvantitativnim (online upitnik) i kvalitativnim (fokus grupe sa različitim grupama mladih širom Srbije) tehnikama.

Ono što se javlja kao opšti zaključak ovog istraživanja je da mladi mogu biti snažan saveznik svim institucijama i organizacijama koje rade na realizaciji ciljeva održivog razvoja. Mladima su važni svi aspekti ciljeva održivog razvoja i oni bi mogli da budu pravi ambasadori promocije i razvoja svesti o značaju svih pojedinačnih ciljeva održivog razvoja. Međutim, primetno je i da mladi nisu dovoljno edukovani i upućeni o ciljevima održivog razvoja. Iako značajno prepoznaju važnost zaštite životne sredine i socijalne inkluzije, potrebno je edukovati mlade i o ovim dimenzijama održivog razvoja (šta sve obuhvataju, šta su problemi, izazovi i slično), a posebno je važno unaprediti prepoznavanje dimenzije održivog ekonomskog rasta i njegove važnosti.

Autor istraživanja je Boban Stojanović.

Priručnik za volontiranje mladih u vanrednim situacijama

Ovaj priručnik napisan je kroz projekat “ Volonteri pomeraju granice za volontiranje u vanrednim situacijama“ koji je u periodu 2020 -2021 godine sproveo Timočki Omladinski Centar iz Zaječara u partnerstvu sa Slobodnim Omladinskim Centrom iz Vidina. Projekat je sproveden uz podršku INTERREG- IPA programa prekogranične saradnje Bugarska –
Srbija 2014 -2020.
Priručnik je namenjen omladinskim radnicima koji rade sa volonterima na polju zaštite i spasavanja od katastrofa. Visoko cenimo svako mišljenje, sugestiju i kritiku naših čitalaca u cilju budućeg poboljšanja ovog metodološkog priručnika i volonterskog rada u vanrednim situacijama.
Želeli bismo da izrazimo iskrenu zahvalnost svima onima koji su svojim idejama i iskustvom podržali ovu publikaciju, kao i ljudima koji su je uspešno testirali sa obe strane granice u teškim vremenima globalne pandemije.

Zaustavimo HIV i tuberkulozu i doprinesimo dostizanju ciljeva održivog razvoja u Srbiji

U okviru SoS projekta – održivost HIV servisa za ključne populacije u Srbiji, TOC je izradio brošuru o Pariskoj deklaraciji, odnosno deklaraciji gradova brzog odgovora na HIV.

Na Svetski dan borbe protiv side 1. decembra 2014, gradonačelnici iz celog sveta okupili su se u Parizu, Francuska, kako bi potpisali deklaraciju o okončanju epidemije side u svojim gradovima. Potpisivanjem Pariske deklaracije (Pariska deklaracija o gradovima brzog odgovora), gradonačelnici su se obavezali na ubrzanje nastojanja i napora da u svojim gradovima zaustave epidemiju side putem čitavog niza aktivnosti.

Koji su to ciljevi definisani Pariskom deklaracijom, šta su to Gradovi brzog odgovora na HIV, kao i šta to sve znači za prevenciju HIV-a u Srbiji, možete pronaći u ovom priručniku.

OD A do Š sve o volontiranju

Ako ste se pitali šta je to volontiranje, zašto treba volontirati, šta dobijate od volonterskog rada, kao i gde to možete volontirati, odgovore na ova i druga pitanja o volontiranju možete pronaći u priručniku “Od A do Š o volontiranju”.

Ovaj priručnik napisan je kroz projekat “Volonteri pomeraju granice“ koji je u periodu 2016 -2181 godine sproveo Timočki Omladinski Centar iz Zaječara u partnerstvu sa Slobodnim Omladinskim Centrom iz Vidina. Projekat je sproveden uz podršku INTERREG- IPA programa prekogranične saradnje Bugarska –
Srbija 2014 -2020.

ZAJEDNIČKA METODOLOGIJA ZA VOLONTIRANJE U POGRANIČNOM REGIONU BUGARSKE I SRBIJE

Metodologija uspostavljanja lokalnih volonterskih centara je vodič ili „korak po korak“ dokument koji može da pruži podršku svima koji u svojoj lokalnoj zajednici žele da pokrenu određene promene i da u njih uključe građane/volontere. Vodič može poslužiti i kao svojevrsni podsetnik onima koji već imaju iskustava u upravljanju volonterskim programima, ili se u tom procesu suočavaju sa problemima.
Akcenat je stavljen na programe organizacija civilnog društva i drugih potencijalnih organizatora volonterskih programa u lokalnoj zajednici. Među njima mogu biti svi koji imaju potrebu i dobit od uključivanja volontera.
Ovaj metodološki vodič je objavljen u okviru projekta “Volonteri pomeraju granice” čiji je nosilac organizacija Timočki Omladinski centar, Zaječar, Srbija, u partnerstvu sa Slobodnim omladinskim centrom, Vidin, Bugarska. Projekat je kofinansiran sredstvima EU u okviru programa prekogranične saradnje INTERREG-IPA Bugarska – Srbija.

BROŠURA – Ponuda Prostora za POMAK

Tri godine nakon što se ideja o osnivanju Co-Working prostora u Zaječaru javila TOC timu, i godinu dana od početka radova, Zaječar je dobio prvi takav multifunskcionalan prostor. Prostor za POMAK, kako nosi naziv ovaj Co-Working predstavlja prostor za zajedničko delovanje mladih kreativnih ljudi, freelancera – honoraraca, samozaposlenih radnika i mladih preduzetnika koji su do sada radili od kuće ili po kafićima, jer nisu imali adekvatan poslovni prostor za rad.

Klikni zeleno – Podsetnik za volontiranje u vanrednim situacijama

Podsetnik za volontiranje u vanrednim situacijama objavljen je u okviru projekta “Klikni zeleno” koji je realizovao Timočki omladinski centar uz podršku CSOnnect programa REC kancelarije u Srbiji.

Brošura sadrži zablude o vanrednim situacijama, savete za uspostavljanje volonterskog servisa i opise najčešćih zadataka u vanrednim situacijama.

U izradi brošure korišćene su informacije iz Podsetnika o volonterizmu u kriznim situacijama “ZA VOLONTERIMA TRKA I KAD NIJE FRKA” Centra za građansko delovanje iz Obrenovca.

Klikni zeleno – Brošura o zaštiti od požara

Brošura o postupanju i zaštiti u slučaju poplava objavljena je u okviru projekta “Klikni zeleno” koji je realizovao Timočki omladinski centar uz podršku CSOnnect programa REC kancelarije u Srbiji. Brošura sadrži neke od najvažnijih saveta kako sprečiti poplave i šta raditi kada dođe do poplava. U izradi brošure korišćene su informacije iz “Porodičnog priričnika za ponašanje u vanrednim situacijama” – Sektora za vanredne situacije Ministarsva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Misije OEBS-a u Srbiji.

Klikni zeleno – Brošura o postupanju i zaštiti u slučaju poplava

Brošura o postupanju i zaštiti u slučaju poplava objavljena je u okviru projekta “Klikni zeleno” koji je realizovao Timočki omladinski centar uz podršku CSOnnect programa REC kancelarije u Srbiji. Brošura sadrži neke od najvažnijih saveta kako sprečiti poplave i šta raditi kada dođe do poplava. U izradi brošure korišćene su informacije iz “Porodičnog priričnika za ponašanje u vanrednim situacijama” – Sektora za vanredne situacije Ministarsva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Misije OEBS-a u Srbiji.

PROMO FLAJER – POMAK prostor za kreativno delovanje

Timočki omladinski centar aktivno radi na otvaranju modernog Co-Working prostora u Zaječaru.

Ovakav jedan, kreativno transformisan prostor, predstavljao bi spoj preduzetničkih, edukativnih, kulturnih i komercijalnih aktivnosti.

Zahvaljujući programima Trag fondacije i USAID-a, Razvojne agencije Srbije, Ministarstva omladine i sporta, kroz koje je podržan projekat “POMAK prostor”, radovi u prostorijama budućeg Co-Working prostora za kreativno delovanje su počeli.

Donatorska brošura – POMAK prostor za kreativno delovanje

Timočki omladinski centar aktivno radi na otvaranju modernog Co-Working prostora u Zaječaru.

Ovakav jedan, kreativno transformisan prostor, predstavljao bi spoj preduzetničkih, edukativnih, kulturnih i komercijalnih aktivnosti.

Zahvaljujući programima Trag fondacije i USAID-a, Razvojne agencije Srbije, Ministarstva omladine i sporta, kroz koje je podržan projekat “POMAK prostor”, radovi u prostorijama budućeg Co-Working prostora za kreativno delovanje su počeli.

Priručnik “Mapa transformacije organizacija civilnog društva”

Pred vama je priručnik „POMAK- Mapa transformacije OCD“, čija je ideja da na jedan originalan, kreativan i dinamičan način pospeši i osnaži proaktivne mlade i OCD za pokretanje inicijativa za održivost OCD, ali i za poboljšanje socijalnog položaja i ekonomske situacije mladih u Srbiji.

Projekat “Pomak transformacija” realizuje Timočki omladinski centar, finansira Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije sredstvima Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, a sufinansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Brošura, internet bonton za mlade, “Klikni realno 2.0”

Brošura “Klikni realno 2.0”, kao i istoimeni projekat, ima za cilj da poveća svest dece, mladih i šire javnosti, o mogućim opasnostima sa kojima se mogu susreti prilikom korišćenja Interneta i društvenih mreža, te sadrži kao podsetnik odnosno osnovna pravila ponašanja na Internetu i služi kao svojevrsni Internet bonton.

Štampana brošura je distribuirana mladima iz Timočkog regiona tokom centralnih uličnih manifestacija u organizaciji volontera i edukovanih vršnjačkih edukatora.

Sadržaj brošure inspirisan je publikacijom “E-bonton Pravila lijepog ponašanja na društvenim mrežama” koji je objavio “Hrvatski telekom”.

Projekat “Klikni realno 2.0” realizuje TImočki omladinski centar, a finansira Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Brošura, Mini rečnik Evropske Unije

Timočki omladinski centar je uz finansijsku podršku Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije realizovao projekat “Zanimljiva geografija Evropske unije”.

Ovim projektom među mladima u Zaječaru promovisali smo mogućnosti, vrednosti i bogatstvo kulturoloških različitosti Evropske unije, a sve kroz niz aktivnosti od kojih je jedna izrada mini rečnika EU.

Ovaj rečnik predstavlja raznolikosti EU.
Znanje različitih jezika otvara nam mnoga vrata ka novim prijateljstvima, novim kulturama i novim mogućnostima.

EU ima 28 država članica i 24 službena jezika. Ova brošura vam može pomoći da nakratko zavirite iz EU vrata, jer sadrži osnovne infromacije o državama članicama, te nekoliko fraza na službenom jeziku sa prevodom na Srpski.

Priručnik “Kreativno preduzetništvo za održivost programa organizacija civilnog društva”

Pred vama je priručnik „POMAK – kreativno preduzetništvo za održivost programa organizacija civilnog društva“, čija je ideja da na jedan originalan, kreativan i dinamičan način pospeši i osnaži proaktivne mlade i OCD za pokretanje inicijativa za poboljšanje socijalnog položaja i ekonomske situacije mladih u Srbiji.

Naša ideja je da zajedno počnemo da razmišljamo o alternativnim i inovativnim izvorima finansiranja sadašnih i budućih projekata i programa udruženja mladih i za mlade. Tokom desetogodišnjeg postojanja TOC-a uočili smo, i verujemo da ćete se složiti sa nama, da je glavni problem održivost programa, jer oni uglavnom zavise od programskog finansiranja domaćih i stranih donatora i institucija. Zarad održivosti programa, ali i poboljšanja ekonomske situacije mladih u Srbiji, nadamo se da ćemo ovim predlozima uspeti da steknemo nova znanja o kreativnim industrijama, coworking prostorima, socijalnom preduzetništvu i crowdfunding-u, ali i pokrenuti nove inicijative.

Projekat “Pomak” sprovodi TImočki omladinski centar, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Brošura, internet bonton za mlade, “Klikni realno”

Brošura “Klikni realno”, kao i istoimeni projekat, ima za cilj da poveća svest dece, mladih i šire javnosti, o mogućim opasnostima sa kojima se mogu susreti prilikom korišćenja Interneta i društvenih mreža, te sadrži kao podsetnik odnosno osnovna pravila ponašanja na Internetu i služi kao svojevrsni Internet bonton.

Štampana brošura je distribuirana mladima iz Timočkog regiona tokom centralnih uličnih manifestacija u organizaciji volontera i edukovanih vršnjačkih edukatora.

Sadržaj brošure inspirisan je publikacijom “E-bonton Pravila lijepog ponašanja na društvenim mrežama” koji je objavio “Hrvatski telekom”.

Projekat “Klikni realno” realizuje TImočki omladinski centar, a finansira Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Trojezični vodič “Kako započeti posao u Bugarskoj?”

Trojezični “korak po korak” priručnik (vodič) za omladinske preduzetnike u pograničnom regionu.

Vodeći partner na projektu “Karijerno vođenje mladih, umrežavanje preduzetnika i razmena” je Fondacija „Kauzi“ iz Sofije, a partner na projektu je i bugarska Nacionalna asocijacija malih i srednjih preduzeća.

Оvај prојеkаt sе kоfinаnsirа оd strаnе Еvrоpskе uniје krоz IPА Prоgrаm prеkоgrаničnе sаrаdnjе Bugаrskа-Srbiја, brој: CCI No 2007CB16IPO006. Prојеkаt sе sufinаnsirа i srеdstvimа Мinistаrstvа оmlаdinе i spоrtа Rеpublikе Srbiје.

Trojezični vodič “Kako ući na bugarsko tržište?”

Trojezični “korak po korak” priručnik (vodič) za omladinske preduzetnike u pograničnom regionu.

Vodeći partner na projektu “Karijerno vođenje mladih, umrežavanje preduzetnika i razmena” je Fondacija „Kauzi“ iz Sofije, a partner na projektu je i bugarska Nacionalna asocijacija malih i srednjih preduzeća.

Оvај prојеkаt sе kоfinаnsirа оd strаnе Еvrоpskе uniје krоz IPА Prоgrаm prеkоgrаničnе sаrаdnjе Bugаrskа-Srbiја, brој: CCI No 2007CB16IPO006. Prојеkаt sе sufinаnsirа i srеdstvimа Мinistаrstvа оmlаdinе i spоrtа Rеpublikе Srbiје.

TOC Brošura za mlade o zaštiti od požara

Brošura za mlade o zaštiti od požara objavljena je u okviru projekta “Znanje čuva mlade od požara” koji je realizovao Timočki omladinski centar u partnerstvu sa Kancelarijom za mlade Grada Zaječara, Odeljenjem za vanredne situacije odnosno Vatrogasno – spacilačkim bataljanom Zaječar i Crvenim krstom Zaječar, a finansiranog od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Brošura sadrži neke od najvažnijih saveta kako prevenirati i reagovati u slučaju požara.

Brošura „Klikni realno“

Brošura TOC-a “Klikni realno”, objavljena je u okviru isdtoimenog projekta finansiranog od strane: Save the children, OAK foundation i Fonda B92. Projekat se bavi zaštitom dece na internetu. Brošura je informativnog karaktera i namenjena je roditeljima. Podeljena je na poglavlja i u svakom se nalaze saveti za roditelje, pošto je ovaj vid nasilja nepoznat samim roditeljima.

Brošura „Pričajmo o sidi“

Brošura TOC-a i Omladine JAZAS-a Zaječar „Pričajmo o sidi“ objavljena je tokom Decembarske kampanje 2011. godine. Informativnog je karaktera i u njoj možete pronaći odgovore na pitanja:  Šta je SIDA, a šta HIV? Kako se radi testiranje? Kako se možemo, a kako ne možemo inficirati odnosno kako se HIV prenosi? Kako se pravilno koristi kondom? Štampanje brošure finansirali su Opština Zaječar, Kancelarija za mlade Zaječar i Opština Kladovo.

Brošura „Polno prenosive infekcije“

Brošura TOC-a i Omladine JAZAS-a Zaječar „Polno prenosive infekcije“ objavljena je tokom Decembarske kampanje 2011. godine. Informativnog je karaktera i u njoj se možete detaljnije informisati o nekoliko najznačajnijih (sifilis, gonoreja, hlamidijalne infekcije, genitalni herpes, genitalni kondilomi).  Štampanje brošure finansirali su Opština Zaječar, Kancelarija za mlade Zaječar i Opština Kladovo.

Brošura „Poseta ginekologu/urologu“

Brošura TOC-a i Omladine JAZAS-a Zaječar „Poseta ginekologu/urologu“ objavljena je tokom Decembarske kampanje 2011. godine. Informativnog je karaktera i u njoj se možete informisati kada i koliko često je potrebno obratiti se lekaru specijalisti, kako izgleda pregled, koja su najčešća pitanja koja možete postaviti i koja vam mogu biti postavljena i sl. Štampanje brošure finansirali su Opština Zaječar, Kancelarija za mlade Zaječar i Opština Kladovo.

Brošura „Pričajmo o narkomaniji“

Brošura „Pričajmo o narkomaniji“ predstavlja osnovne tipove prevencije narkomanije i najčešće zloupotrebljavane psihoaktivne supstance (kanabinoidi, amfetamini i metamfini, speed, ekstazi, kokain, LSD, heroin) i posledice njihovog korišćenja. Štampanje brošure omogućilo je Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije kroz projekat „Zavolontiraj protiv droge“ i kampanju „100% čist(a), 100% svoj(a)“ koji je u 2011. godini realizovala Omladina JAZAS-a Zaječar.

SDG