Programi

U skladu sa svojim ciljevima TOC sprovodi sledeće programe:

  1. Pomak (aktivizam, jačanje lokalnog ekonomskog razvoja kroz kreativne industrije; rad na većoj zapošljivosti mladih i njihovoj boljoj konkurentnosti na tržištu rada);
  2. Mladi u riziku (kreiranje institucionalnog okvira za brigu o mladima u riziku, zagovaranje za rešavanje problema mladih i povratak njihovog poverenja u institucije, vršnjačka edukacija, prevencija i zaštita dece i mladih  od seksualog uznemiravanja i iskorišćavanja na Internetu, prevencija HIV-a, AIDS-a i polnoprenosivi bolesti kod vulnerabilnih grupa, zaštita i unapređenje ljudskih prava);
  3. Klikni zeleno (promocija zdravih i bezbednih stilova života i očuvanje životne sredine).