Mi smo…

Timočki omladinski centar – TOC je nepolitička, neprofitna, nevladina organizacija – udruženje građana, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva izgradnje građanskog društva u Srbiji, sa posebnim osvrtom na mlade.

TOC je osnovan 16.10.2004. godine kao organizacija koja se bavi pitanjima omladinske politike, podsticanjem i razvijanjem omladinskih inicijativa, podsticanjem i usmeravanjem omladinske participacije u lokalnoj zajednici, kao i afirmacijom zdravih stilova života mladih. Nastao je kao korisnički servis mladih, a postao je prepoznatljiv kao nosilac inicijativa i aktivnosti lokalnih i regionalnih koalicija mladih. Prepoznat je kao lider u omladinskoj politici, ali i u podršci OCD, neformalnim grupama i volonterima.

Programom edukacije TOC-a do sada je obuhvaćeno preko 25.000 hiljada mladih ljudi jugoistočne Srbije.

Na nacionalnom nivou TOC sarađuje sa velikim brojem partnerskih organizacija civilnog društva. TOC je osnivač i član KOMS-a (Krovne organizacije mladih Srbije), NAPOR-a (Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada) i NKD (Nacionalne koalicije za decentralizaciju) mreža.

U skladu sa svojim ciljevima TOC sprovodi sledeće programe:

  1. POMAK (jačanje lokalnog ekonomskog razvoja kroz kreativne industrije; rad na većoj zapošljivosti mladih i njihovoj boljoj konkurentnosti na tržištu rada);
  2. Mladi u riziku (kreiranje institucionalnog okvira za brigu o mladima u riziku, zagovaranje za rešavanje problema mladih i povratak njihovog poverenja u institucije, vršnjačka edukacija, prevencija i zaštita dece i mladih  od seksualog uznemiravanja i iskorišćavanja na Internetu, prevencija HIV-a, AIDS-a i polnoprenosivi bolesti kod vulnerabilnih grupa, zaštita i unapređenje ljudskih prava);
  3. Klikni zeleno (promocija zdravih i bezbednih stilova života i očuvanje životne sredine).

Naša vizija: TOC je POMAK mladih za sigurno društvo.

Naša misija: TOC kreativnim delovanjem, inovativnim pristupom i partnerstvima, podstičući aktivno učešće mladih, doprinosi održivom razvoju zajednice.

Agencija za privredne registreosnovni poslovni podaci o registraciji:

PIB: 104345581
Mat. br. 17584189
Šifra delatnosti: 9499 – Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Podaci iz finansijskih izveštaja do 2014. i počev od 2014. godine.