All posts by: Vuk Ninić

About Vuk Ninić

LISТА UDRUŽENјА МLАDIH/ NЕFОRМАLNIH ОМLАDINSKIH GRUPА kојi sе pоzivајu nа оbuku zа pisаnjе prојеkаtа i uprаvlјаnjе prојеktnim ciklusоm u оkviru KОNKURSA zа finаnsirаnjеОМLАDINSKIH PRОЈЕKАТАU CILjU PОDSТICАNјА АKТIVIZМА I VОLОNТЕRIZМА МLАDIH zа zајеčаrski оkrug   U sklаdu sа Zаkоnоm о mlаdimа i Nаciоnаlnоm strаtеgiјоm zа mlаdе, Мinistаrstvо оmlаdinе i spоrtа u pаrtnеrstvu sа Rеsurs cеntrimа pо […]

Predstavnik TOC-a je na jučerašnjem (12. jun 2013.) sastanku komisije Saveta za praćenje i nadzor projekata HIV/side i tuberkuloze finansiranih od strane Global fonda – CCM reizabran za člana ispred civilnog sektora za užu Srbiju. Ovim reizborom izvršni direktor TOC-a Goran Radisavljević je i zadržao predsedavaću funkciju Savetom. Zahvaljujemo svim OCD iz uže Srbije koji […]

Timočki Omladinski Centar poziva mlade ljude da se priključe timu i konkurišu za honorarnu poziciju PR-a (Koordinator/ka za odnose sa javnošću). PR – Koordinator/ka za odnose sa javnošću – radno mesto u Zaječaru, honorarni saradnik Prednost ćeš imati ukoliko: imaš završen fakultet ili višu školu / minimum srednja stručna sprema; si radio/la sa medijima; aktivno […]

Timočki Omladinski Centar je početkom godine realizovao projekat „Znanje čuva mlade od požara“ sa ciljem edukacije mladih o rizicima i posledicama požara, kao i o pravilnom reagovanju u slučaju istih. Projekat je realizovan u partnerstvu sa Kancelarijom za mlade Grada Zaječara, Odeljenjem za vanredne situacije odnosno Vatrogasno – spacilačkim bataljanom Zaječar  i Crvenim krstom Zaječar, […]

Savet Evrope pokrenuo je globalnu kampanju protiv govora mržnje na Internetu i pozvao zemlje članice da formiraju Komitete i pokrenu kampanje na nacionalnom nivou. Na globanom nivou izrađen je vizuelni identitet (link u dodatku) koji je preporuka za korišćenje u svim zemljama članicama.  Ministarstvo omladine i sporta i osam omladisnkih organizacija pokrenulo je na Nacionalnom […]

Мinistаrstvо оmlаdinе i spоrtа žеli dа u sаrаdnji sа Rеsurs cеntrimа, kаncеlаriјаmа zа mlаdе, vоlоntеrskim grupаmа i mеdiјimа iz svаkоg оkrugа оrgаnizuје istоvrеmеnе јаvnе dоgаđаје pоvоdоm оbеlеžаvаnjа Меđunаrоdnоg dаnа mlаdih nа tеmu оmlаdinskоg аktivizmа, оd kојih bi јеdаn dоgаđај biо cеntrаlni. Оčеkuје sе dа sе оbеlеžаvаnjе Меđunаrоdnоg dаnа mlаdih оbuhvаti slеdеćе аspеktе: dа sе prеdlоg […]

U ponedeljak, 20. maja 2013. godine, u ZA Media centru u Zaječaru održana je konferencija za novinare povodom promocije konkursa za finansiranje omladinskih projekata za zaječarski okrug. Nenad Borovčanin, državni sekretar Ministarstva omladine I sporta, predstavio je mogućnosti koje mladima nudi Ministarstvo kroz svoje programe i aktivnosti. Naglasak je dat na rad kancelarija za mlade […]

U nedelju, 19. maja na Gradskom trgu u Zaječaru, Timočki Omladinski Centar i Omladina JAZAS-a Zaječar, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje “Timok” Zaječar su i ove godine obeležili Candlelight Memorial Day / Dan sećanja na preminule od AIDS-a. Candlelight Memorial Day (CLMD) obeležava se 30. jubilarni put u svetu i 9. put u […]

Državni sekretar za omladinu, Nenad Borovčanin, će u ponedeljak 20.maja 2013. godine u Zaječaru održati sastanak sa organizacijama civilnog društva iz zaječarskog okruga. Sastanak će se održati u prostorijama Timočkog Omladinskog Centra, ul. Nikole Pasica 37, III sprat, kancelarija 15 ( zgrada Regionalne privredne komore), sa početkom u 10 časova. Pozivamo Vas da, ukoliko ste […]

Krajem aprila 2013. Timočki omladinski centar otpočeo je sa realizacijom jednogodišnjeg projekta “Karijerno vođenje mladih, zapošljavanje, umrežavanje preduzetnika i razmena”.  Kao što se može zaključiti iz naziva priojekta, glavni cilj je da poboljša karijerno vođenje mladih, promoviše omladinsko preduzetništvo I poboljša prekograničnu saradnju mladih, edukativnog I biznis sektora. Nakon partnerskog sastanka koji će se održati […]