Zbog čega je važna saradnja institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom, kao i kako to izgleda u praksi ilustruje Ana Točević, zdravstvena saradnica na promociji zdravlja u Zavodu za javno zdravlje “Timok” iz Zaječara.

Sa kojom organizacijom (organizacijama) ste ostvarili saradnju i kada?

Zavod za javno zdravlje “Timok” Zaječar od 2004.godine saradjuje sa Timočkim omladinskim centrom-TOC.

Da li je saradanja nastavljena i ako jeste u kom obliku?

Moja saradnja sa TOC-om je započela 2013.godine i traje još uvek, na moje veliko zadovoljstvo. Saradnja je nastavljena kroz zajedničke aktivnosti koje podrazumevaju ulične akcije, tribine, edukacije, kampanje po kalendaru javnog zdravlja, treninge, obuke i dr. Takođe i kroz zajedničke projekte koji se tiču jačanja kapaciteta zajednice, a pre svega mladih u Zaječaru i Timočkoj Krajini.

Šta је vaša institucija dobila kroz sarаdanju sa organizacijom/ama?

Obzirom da smo institucija koja se između ostalog bavi i zdravstvenim vaspitanjem i promocijom zdravih stilova života kod mladih, saradnja sa TOC-om nam je od izuzetnog značaja jer omogućava da mladi i pored toga što su naši klijenti budu i naši partneri. Ovo partnerstvo donosi pristup realnim potrebama i pravima mladih kao i njihovo ispunjenje, ojačavanje mladih kao resursa i nosioca razvoja zajednice.

Zbog čega je, po vašem mišljenju, važna saradnju institucija sa organizacijama koje se bave omladinskim radom?

Mladi su danas uhvaćeni u mrežu velike ponude različitih sadražaja koje nudi savremeno društvo. Takođe menja se vremenska paradigma koje je karakterisala mlade u prethodnom periodu, odnosno pomera se „granica njihovog trajanja“. Omladinski rad je između ostalog bitan, jer im omogućava da demostriraju svoju kompetentnost u procenjivanju osnovnih nedostataka i problema gradskog života. Omladinski rad pruža razne mogućnosti kojima će
mladi ispuniti svoje slobodno vreme, jer uparavo od kvaliteta aktivnosti i sadržaja koji se mladima pružaju u slobodno vreme zavisi i to da li će se okrenuti određenim oblicima društveno neprihvatljivog ponašanja. Pomaže im da se oslobode prazne i komercijalizovane zabave, da izbegnu dosadu i prazninu u slobodno vreme.

Saradnja institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom omogućava da se mladi ljudi osnaže u pogledu suočavanja i lakšeg rešavanja problema sa kojima se susreću.  Saradnja je jako bitna, jer institucije mogu da uključe teme koje se tiču mladih u svoje strategije, kao i da izgrade partnerstva sa mladima, ali i sa omladinskim organizacijama i organizacijama za mlade koje se bave omladinskim radom.

Šta mislite da je potrebno uraditi kako bi se saradnja između institucija i organizacija koje se bave omladinski radom podigla na viši nivo?

Pre svega potrebno je da organizacije koje se bave omladinskim radom rade na tome da se njihov rad prepozna i prizna, i da uključe insitucije koje se bave mladima u svoje programe i projekte kako bi se zajedniči radilo na problemima, ali i mogućnostima koje mladi imaju u toku svoje adolescencije. Institucije bi trebalo da prepoznaju značaj omladinskog rada koji sprovode organizacije i da ih redovno uključuju u svoje aktivnosti, da sklapaju dugoročna partnerstva u cilju poboljšanja života mladih na lokalu i na nacionalnom nivou.