Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, u sradanji sa Timočkim omladinskim centrom iz Zaječara i Asocijacijom za razvoj opštine Bor, Resurs centrima za zaječarski i borski okrug programa Mladi su zakon, organizovali su u četvrtak, 9. oktobra, u Domu kulture Bor, okrugli sto na kome je razmatran prvi radni nacrt Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine.
 
Kako bi se omogućilo uključivanje što šire javnosti u navedeni proces, Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa Resurs centrima programa MLADI SU ZAKON, tokom oktobra, organizuje niz okruglih na kojima će biti razmatran prvi radni Nacrt nove strategije.
 
Okruglom stolu je prisustvovalo više od 120 mladih od 15 do 30 godina, predstavnika udruženja, đačkih parlamenata, kancelarija za mlade, studentskih organizacija, lokalne samouprave, privrednih subjekata, medija, stručne javnosti iz svih gradova zaječarskog i borskog okruga, kao i gospođa Snežana Klašnja, pomoćnica Ministra omladine i sporta Republike Srbije, Ivan Živković, predsednik UO Timočkog omladinskog, Miodrag Milošević, menadžer Asocijacije za razvoj opštine Bor i Marija Jakšić, sekretar Asocijacije za razvoj opštine Bor.
 
„Nama iz omladinskih organizacija je važno da zajedno sa mladima prilikom izrade ovakvih dokumenata izlistamo probleme, predložimo rešenja i dajući svoje komentare i sugestije skrenemo pažnju na prioritete, planiramo i lobiramo za neke buduće projekte i aktivnosti. Akcionim planom ćemo podeliti i zaduženja, ko šta i kad da radi, a u slučaju da ne radi, da znamo koga možemo da „vučemo za rukav“. Moram naglasiti da mi je drago što je Okruglom stolu prisustvovalo više od 120 mladih ljudi iz zaječarskog i borskog okruga, koji su aktivno učestvovali u komentarisanju nacrta Nacionalne strategije za mlade.“ izjavio je Ivan Živković, predsednik UO Timočkog omladinskog centra.
 
S obzirom na to da postojeća Nacionalna strategija za mlade („Sl. glasnik RS”, br. 55/08) i Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2009. do 2014. godine („Sl. glasnik RS“, br. 7/09) ističu krajem 2014. godine, kao i na to da je odredbama Zakona o mladima („Sl. glasnik RS”, broj 50/11) predviđeno da se strategija za mlade donosi na deset godina Ministarstvo omladine i sporta u maju 2014. godine započelo je proces izrade nove strategije i akcionog plana. Za potrebe izrade strategije Vlada RS je u julu formirala i Radnu grupu za izradu Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje („Sl. glasnik RS“, br. 81/2014) koja će izraditi prvi radni nacrt nove strategije i akcionog plana. Prema planu izrade za oktobar 2014. godine planirano je održavanje niza okruglih stolova širom Srbije kako bi u sam proces bili uključeni svi relevantni akteri omladinske politike.
 
Nacrt nove strategije i akcionog plana možete preuzeti sa sajta Timočkog omladinskog centra www.toc.rs, sajta Ministarstva omladine i sporta: www.mos.gov.rs ili omladinskog internet portala www.mos.gov.rs/mladisuzakon .